بدون شک یکی از بدترین ترس‌ها، ترس از رو‌‌‌‌ به رو شدن با واقعیته. پذیرفتنش نه! خودِ رو به رو شدن. اینکه ترجیح بدی توی تاریکی بمونی چون دونستن درد داره. مرگ و شیون یکباره ایه که ازش میترسی و تن میدی به یه درد ملایم تر اما ادامه دار.
تا همیشه نمیشه فرار کرد. تا ابد نمیشه زمان خرید. گاهی حقیقت درست توی نامناسب ترین زمان و مکان ممکن روی سرت آوار میشه.

11 اسفند 1396