ساده لوحانه ترین کار دنیا، انتظار برای پایان رنج هاست.

9 اردیبهشت 1397