زندگی نشسته بود توی کاسه ی سه تار
و با نواختن هر نُت
توی خانه میپیچید ...

15 اردیبهشت 1397