سال گذشته هم اتاقیم خیلی ناگهانی از دنیا رفت. یک هفته توی شوک بودم و بدون ریختن حتی یک قطره اشک به بی ارزش بودن دنیا فکر میکردم. بعد، یک کشف بزرگ کردم. ارزشِ دنیا دقیقا توی همان بی ارزشی پنهان بود. درست شبیه به جوکی که از شدت بی مزگی به آن میخندیم.


17 اردیبهشت 1397