حسرت گذشته و ترسِ آینده نمیذاره زندگی کنم. قراره روزی صد بار به خودم بگم فقط امروز وجود داره، فقط امروز وجود داره، فقط امروز وجود داره، فقط امروز وجود داره، فقط امروز وجود داره ...

24 اردیبهشت 1397