اشکال کار آنجاست که هنگامِ شناختنِ ضعف هایمان متوقف میشویم. درست زمانی که باید گام اصلی را برای رفع کردنشان برداریم.

7 خرداد 1397