هیچ چیزی نیست که خوشحالیِ به دست آوردنش تا مدتها با ما بماند. همه لذت ها در لحظه رسیدن شروع به کمرنگ شدن میکنند چون در آن لحظه چیز دیگری شروع میکند به پررنگ شدن. یعنی غفلت. توی این دنیا اصل بر کمرنگ شدنِ خوشی است چون آدم ها اصل را گذاشته اند بر پررنگ کردن غفلت.

8 خرداد 1397