دوازده مرد خشمگین بدون شک توی لیست ده فیلم برترم قرار داره. فیلمی که تاثیر زیادی روی نگاه من به زندگی داشته. فیلم راجع به حقیقته. حقیقت و میزان توانایی ما در پی بردن بهش. اینکه نگاه مطلق داشتن به وقایع چقدر میتونه ساده لوحانه باشه. توی دنیایی که هر روز آدم هاش رو با اطمینان قضاوت میکنیم، این دوازده مرد، اومدن تا بهمون یه تلنگر بزرگ بزنن.

+ کدوم فیلم بیشترین تاثیر رو روی نوع نگاهتون به زندگی داشته؟

15 خرداد 1397