دغدغه این روزام خلاصه میشه توی پیدا کردن کار و استقلال مالی. وضع اقتصادی خانواده خوب نیس؟ از طرفشون حمایت مالی نمیشم؟ سرم منت میذارن؟ هیچ کدوم. کاملا در آسایش زندگی میکنم. در حال حاضر تنها دلیل تحت فشار بودنم تفکرات برابری خواهانه خودمه. نمیتونم از دیگران توقع داشته باشم قائل به برابری جنسیتی باشن وقتی خودم براش قدمی برندارم. نمیتونم حرف از حق و حقوقم بزنم وقتی این باباس که آفتاب نزده از خونه میزنه بیرون.


29 خرداد 1397