فکر می‌کنم چیزهای زیادی هستن  که درنهایت مجبورت می‌کنن بگی: بله. این هم یک تلاش بی‌نتیجه بود برای تجربه‌ی دوباره‌‌ی زمانی که برنمی‌گرده‌.