صبح داشتم در باب اینکه نمی‌ذارم دیگران بی‌دلیل بهم احساس گناه بدن سخنرانی می‌کردم. عصر نزدیک بود از راننده‌ی اسنپ بابت ترافیک سنگین معذرت‌خواهی کنم.