گاهی دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش نداری میتونه از دوست داشتن کسی که دوسِت نداره هم سخت تر باشه!

16 اسفند 1396