«قرار نبود اینجوری بشه. به امام هشتم قرار نبود اینجوری بشه.»

+ هادی حجازی فر |لاتاری


6 فروردین 1397