هنوز دلم برای اصفهان تنگ میشه. نه واسه خاطرات خوبی که انگشتای دستمم برای شمردنشون کافیه. دلم براش تنگ میشه چون پذیرا بود. توی همه روزای بد. وقتی دلت مچاله بود و نفست سنگین، میدونستی اون بیرون پره از خیابونایی که شاید نتونن دردی دوا کنن، ولی همراهی کردن رو خوب بلدن.

9 فروردین 1397