زندگی شبیه به کارکترِ مادرِ فیلم I,  Tonya ست. با همان نگاه سرد و پرتوقعِ ناراضی. فرقی نمیکند چقدر تلاش کرده یا خسته اید، در جواب نگاه ملتمس شما برای دقیقه ای استراحت، سیگار بعدی را روشن میکند، زل میزند توی چشمهایتان و میگوید نه! روش زندگی شبیه روش مادر تانیاست. شما را بی عرضه خطاب میکند تا خونتان به جوش بیاید. آدم خونش که به جوش می آید، قدرت میگیرد.

22 اردیبهشت 1397