فکر بود و فکر
نوازنده،
آرشه را کشید روی ویولن
بعد،
هیچ چیز نبود

25 اردیبهشت 1397