برگشتم  به کافه ای که چهار سال تمام پشت میزهاش مینشستم و از آینده حرف میزدم. امروز همان آینده بود. معادله ها اما، بهم خورده بودند.


2 خرداد 1397