پناه بر آغوش خواب،
از تنهایی،
از شر غم‌های تلنبار شده ..